Karolina fan Oranje-Nassau

Wilhelmina Karolina van Oranje-Nassau (Ljouwert, 28 febrewaris 1743Kirchheimbolanden, 5 maart 1787) wie de dochter fan steedhâlder Willem IV en prinses Anna fan Hannover. Hja waard as tredde bern yn Ljouwert berne neidat de earste twa al ferstoarn wiene.

In portret fan in jonge Karolina
Karolina fan Oranje Nassau-Dietz
Karolina mei har bern (Anton Wilhelm Tischbein, 1775)

Karolina wie de âldere suster ffan Willem Batavus van Oranje-Nassau, de lettere steedhâlder Willem V. Willem IV wie al erfsteedhâlder en yn 1747 waard bepaald dat it steedhâlderskip ek yn de froulike line trochjûn wurde koe. DÊrom hie Karolina yn 1759 by har ferloving tastimming nedich fan de Steaten-Generaal, in fersyk dat noch troch har mem de Gûvernante koart foar har ferstjerren dien waard. It levere nochal wat argewaasje op, omdat de brêgeman Lutersk wie, en de steatsregeling fan 1747 easke dat de leden fan it Hûs fan Oranje-Nassau de "iepenbiere godstsjinst" belijden. De Ridderskip fan Utert en ek in oantal Hollânske stêden stimden tsjin. Karolina hie in eigen bûtenpleats yn It Oranjewâld, neamd Carolineburg.

Op 5 maart 1760 troude Karolina mei prins Karel Kristiaan van Nassau-Weilburg. It span fêstige him yn De Haach, en liet der in paleiske bouwe (distiid de Keninklike Skouboarch).

Karolina wie tige muzikaal. Yn 1765 besocht Wolfgang Amadeus Mozart Nederlân. Wolfgang én syn suster Nannerl wiene slim siik, sadat it besoek oant yn 1766 duorre. Dêrby komponearre Mozart de nedige stikken en wie hy tsjûge fan de ynstallaasje fan Willem V as steedhâlder.

Karolina en Karel Kristiaan krigen 15 bern, wêrfan twa yn de keninklike grêfkelder yn de Nije Tsjerke yn Delft begroeven lizze. Harren soan Frederik Willem van Nassau-Weilburg (1768-1816) sette de line fuort, dy't úteinlik fia in froulike line late ta Hendrik van Nassau-Weilburg, de hjoeddeiske gruthartoch fan Lúksemboarch. Yn de froulike line waard harren beppesizzer Emma fan Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym de beppe fan Emma van Waldeck-Pyrmont, keninginne-gemalinne fan de Nederlannen. De hjoeddeiske keninginne Beatrix stammet dus rjochtstreeks fan harren ôf. Ek de hjoeddeiske Britske keninginne Elizabeth II, Spaanske kening Juan Carlos en Sweedske kening Karel XVI Gustaaf stamje fan Karolina ôf.

Noch yn de grûnwet fan 1917 waard bepaald dat de erfgenamten fan Karolina it keningskip fan Nederlân beklaaie koene:'
Artikel 15.

Bij ontstentenis van een opvolger, krachtens een der vier voorgaande artikelen tot de Kroon geregtigd, gaat deze over op de wettige mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen van wijlen Prinses CAROLINA VAN ORANJE, zuster van wijlen Prins WILLEM DEN VIJFDE en gemalin van wijlen den Prins van Nassau-Weilburg, op gelijke wijze als in artikel 11 ten opzigte van de nakomelingen van wijlen Koning WILLEM FREDERIK, Prins van Oranje-Nassau, is bepaald.

Karolina stoar yn de âldens fan 44 jier yn Kirchheimbolanden.

Houlik en bern

bewurkje seksje

Karolina troude op 5 maart 1760 mei Karel Kristiaan van Nassau-Weilburg. Ut it houlik kamen 15 bern: