Lamantinen

De Lamantinen (Trichechus) foarmje in skaai fan grutte wettersûchdieren út 'e famylje fan 'e Lamantyndieren (Trichechidae ) yn it skift fan 'e seekij.

In groep fan trije lamantinen

It ferskil mei oare seekij is dat Lamantinen mar seis halswringen hawwe, en ôfrûne sturten. Lamantinen binne herbivoaren, dy't libje oan kusten mei ûndjip wetter dêr't se meast dwaande binne mei gerskjen.

Der binne trije soarten fan lamantinen:

De Floridamanaty wurdt meast sjoen as in ûndersoarte fan 'e Manaty.