It Langdeel is een kanaal yn de gemeente Ljouwert en foarmet fierder noardlik de grins tusken de gemeenten Tytsjerksteradiel. It Langdeel ferbynt Wartenster Wiid west fan Warten en it Prinses Margrietkanaal súdlik fan Ljouwert. It kanaal rint by Warstiens lâns.

Kaart mei de lizzing fan Langdeel

Oant 2008 rûn it kanaal ûnder in brêge troch yn de A31 (Wâldwei). It Langdeel rint no oer it westliker lizzende Akwadukt Langdeel. De polder oan de westkant hjit ek Langdeel.