List fan bonken fan it minsklik skelet

Wikimedia-list
It mensklik skelet

It menselijk skelet (ek wol ramt of bonkerak) bestiet út 206 bonken. (De fetprinte sifers ferwize nei de ôfbylding rjochts.) Net elkenien hat 206 bonken; der binne guons dy't wat ekstra sesambonkjes hawwe, oaren hawwe in ekstra wringe of in wringe minder; de sturtbonke kin út 3 of 4 sturtwrinkjes bestean.

Alle bonken steane yn it inkelfâld neamd yn harren Latynske beneaming. De Fryske nammen steane der sa folle mooglik efter.

Yn de plasse (22):

Yn de hals (1):

Yn it ear (6):

Yn de skoudergurdle (4):

Yn de Ribbekast (25):

Yn de rêchbonke (24):

Yn de earm (6):

Yn de hân (54):

Yn de pelvis (bekkengurdle) (4):

Yn de skonken (8):

Yn de foet (52):