List fan grytmannen fan Gaasterlân

Wikimedia-list

Dit is in list fan grytmannen fan de eardere gritenij Gaasterlân oant de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851.

Amtsperioade Namme grytman Bysûnderheden
(15..) Rudolf fan Bunou
1517- Barthout fan Swol
(1539) Gale fan Galama
(1549) Henno Scholtes
(1550) Holle Piers
(1560) Hans Holles
1569-1572? Abel Boeijmer
1572(?) - 1581(?) Saekle Suijrdts
(157.) IJds Reinssoan (-1579)
(1575)-1584? Rein IJdsen (-1584)
1584 - 1604 Sibren Hiddes
1604 - 1632 Obbe Obbes (-1632)
1632 - 1636 Lambertus Sicma (-1636)
1637 - 1659 Hanso fan Lycklama (-1659)
1659 - 1669? Johannes fan Scheltinga
1669 - 1678 Jetze fan Sminia (1625-1678)
1679 - 1693 Valerius fan Glinstra (-1727)
1693 - 1706 Eelco fan Glinstra (-1706) soan fan foargeande
1706 - 1710 Henricus fan Wijckel (1649-1719) Skoansoan fan Hanso fan Lycklama
1710 - 1756 Regnerus Annaeus Lycklama fan Wijckel (1689-1756) Soan fan foargeande
1756 - 1785 Ulbo Aylva Rengers (-1787)
1785 - 1795 Lamoraal Albertus Aemilius Rengers (1751-1811)
1795 - 1816 Gjin grytman fanwege de Frânske tiid
1816 - 1816 Johan Petrus van Hylckama (1749-1816)
1817 - 1823 Regnerus Hendrik Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers (1796-1873)
1823 - 1835 Wicher van Swinderen (1802-1836) 1835 grytman fan Wûnseradiel
1835 - 1851 Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen Broer fan foargeande.
Yn de Nammelist stiet Reinier y.s.f. Regnier (1804-1879)

Nei de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851 hie Gaasterlân net langer grytmannen, mar boargemasters; sjoch hjiroar de list fan boargemasters fan Gaasterlân.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes: