De Mûzel

(Trochferwiisd fan Mûzel (Boarn))

De Mûzel is de âlde ûnderrin fan de Boarn tusken Jirnsum en Raerd dêr't dy earder ôfwettere op de Middelsee. De restanten dêrfan binne tsjintwurdich in poldersleat dêr't de alde meanders noch yn te werkennen binne.

De Mûzel tusken Raerd en Friens (2009)

De Mûzel giet op de hichte fan Friens mei in dûker ûnder de alde Rykswei troch en giet sa fierder op nei Raerd dêr't oansluting is op de Snitser Aldfeart. It stik fan de Mûzel tusken de Rykswei en Raerd waard earder ek wol de Alde Ljouwerterfeart neamd.

De ôfwettering fan de polder dêr't de Mûzel diel fan útmakket, fynt plak fia in gemaal by de Jirnsummersyl. De eardere bopperin fan de Mûzel is dêrfoar sa'n 100 meter nei it Noarden ferlein.

It omlizzend lân waard earder tsjin heech wetter beskerme troch de Beslingadyk (tsjintwurdich foar in part Van Sytzamawei neamd) oan de noardeast kant en de Hegedyk oan de westkant fan it streamgebiet fan de Mûzel.

De Mûzel waard eartiids Muysel neamd, yn 1574 waard praat fan de Muyseldyck. De Muyseldyck rûn oan de westkant fan De Mûzel en wie nei de Midsiuwen in binnedyk fan de Leppedyk nei Slachtedyk. It waard ek ûnder-Boarn neamd, omdat De Boarn hjirlâns eartiids de Middelsee yn rûn. It krige syn namme wierskynlik fan mussel dat 'leech sompelân' betsjutte. It kin ek komme fan mosa = 'slyk' of 'dridze'.

Nei 1200 is it wetter ôfsluten.