De Makkumer Feart is in feart yn de gemeente Súdwest-Fryslân. De feart rint fan de westkant fan Boalsert en besuden Longerhou oer Eksmoardersyl en rint út yn it Van Panhuyskanaal dat trochgiet nei Makkum.

De namme Makkumer Feart jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Makkumervaart.