De Marchjepôle is it grutste eilân yn de Tsjûkemar. Lykas de Tsjûkepôle is it in keunstmjittich eilân; it is oanlein as part fan it werynrjochtingsplan foar de Tsjûkemar fan De Marrekrite, yn 1997.

Sicht op Marchjepolle fan de ouwer by Eastersee ôf

In grut stik fan De Marchjepôle is geskikt foar rekreaasje. Der is ek in stik strân.