Ik hâld fan skiednis en foaral fan de regionale skiednis fan Fryslân. Frysk prate en lêze is foar my gjin probleem , mar yn it skriuwen meitsje ik tefolle flaters en dêrom brûk ik oersetter of oersethelp.

Ik bin bliid dat oaren myn Frysk ferbetterje.