Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op de Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet boppenoan de side - rjochtsboppe of lofts - in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op de Wikipedy te sykjen.

De Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 53.087 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!


Staverstipe bewurkje seksje

Dei Fyke Bôle. Niis lies ik jo meidoggersside. Der binne hjir altyd minsken dy 't helpe wolle. Flaters meitsje wy allegear wol, mar dit is in mienskipsprojekt. Mei-inoar komme wy in hiel ein. In soad súkses tawinske op Wikipedy! Groetnis, Frou Watzema (oerlis) 11 nov 2018, 10.47 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]