De Middelbrêge is in piip in Snits oer de Stedsgrêft. Der binne trije Middelbrêgen yn Snits dy't sa oantsjut wurde, fanwegen dat harren trije ferbinings yn it midden fan harren strjitten lizze.

Yn 2016 is de namme fêststeld foar de brêge dy't de twa kaaien fan it Grutsân ferbynt, en dêrmei de Koarte Piipsteech ferbynt mei de Skernestrjitte.

Doe 't yn de 21ste iuw de leafdesslotsjes populêr waarden, waard de Middelbrêge fan it Grutsân dêr geskikt foar makke.