Noarderpoartsbrêge

brêge in Snits

De Noarderpoartsbrêge is in fêste brêge in Snits, oer de noardrin fan de Stedsgrêft. De brêge ferbinet de Prins Hindrikkaai mei de Parkstrjitte.

De Noarderpoarte waard om 1493 hinne boud, mei in brêge as tagong ta de stêd. Yn 1843 is de poarte sloopt, mar der is op likernôch itselde stee hieltiid noch in brêge oer de Stedsgrêft.