Brêgen yn Snits

Wikimedia-list

Der binne ferskate Brêgen yn Snits. Van der Aa skreau yn de 19e iuw al oer de brêgen de stêd Snits yn en it "hiel protte houten brêgen" binnen de stêd. [1] Sûnt, binne der guon brêgen ferdwûn, mei't der grêften yn Snits demme waarden, en it meastepart fan de brêgen dy't oerbleaunen waard ferfongen troch brêgen fan oar materiaal. Mei de útwreidings fan de stêd en it stêdgebiet binne der ek oare brêgen by kaam.

Dit is in list fan brêgen dy't yn Snits lizze of lein hawwe.

Brêge Wetter Dyk(en) Tiidrek Soarte Materiaal Status Ofbyld
Aaiebrêge Stedsgrêft Sûpemerk / Grutsân /Lieuweburch / Skiepmerkplein 1955 oerklûzing
Bysketoerbrêge Stedsgrêft
Lytssân
Lytssân / Bysketoerstege fêst brechje
Bokkensbrêge Stedsgrêft
Lytssân
Singel / Dimpte Poartesilen 1930 piip
Draaisleatsbrêge Boschgracht Balthuskade / Prinsengracht 1893-1957-(????) hout mei izer
Dúvelsrak Slûpfeart Molekrite / Westhimstrjitte 2010 hout/stiel  
Easterpoartsbrêge Stedsgrêft
Easterpoartsgrêft
Prins Hindrikkaai / Ljouwerterdyk 1490 rotonde
Geaubrêgen De Geau Rykswei 7 1974-2008 baskúlbrêge beton/stiel
Hannel Stedsgrêft
Grutsân
Grutsân 2016 fêst brechje
Harinxmabrêge Stedsgrêft
Koopmansgrêft
Koopmansgrêft / Harinxmakade 1920 ophelbrêge izer/stiel Ryksmonumint  
Heecheinsterbrêge Stedsgrêft
Grutsân
Grutsân / Heechein 1837-1885-1955- piip
Hinbrêge De Swette Bjirkeleane / Goeman Borgesiusleane ophelbrêge
Jousterpiip Stedsgrêft
Lytssân
Jousterkaai 1866-1886-1936- piip  
Keninginnebrêge Stedsgrêft
Looxmagrêft
Looxmagrêft / Prins Hindrikkade 1885, 1985 draaibrêge
Keningsbrêge Stedsgrêft
Wetterpoartsgrêft / Tsjerkegrêft
Stasjonsstrjitte / Martiniplein 1881 fêste brêge  
Krúsrak Slûpfeart Akkerwinde 2008 hout/staal  
Komerkbrêge Stedsgrêft Heechein 1955 stien  
Lemmerbrêge Stedsgrêft Lemmerwei / Heechein 1964/65 baskúlbrêge hout/stiel  
Lêste Stoerbrêge De Swette Looxmagrêft / 2e Easterkaai 1887/1889- ophelbrêge izer/stiel Ryksmonumint  
Middelbrêge Stedsgrêft
Grutsân
Grutsân piip
Noarderpoartsbrêge Stedsgrêft Prins Hindrikkaai / Parkstrjitte 1493 fêste brêge
Pophernsterbrêge Frjentsjerter Feart Stêdrûnwei Noard 20e ieu fêste brêge
Swettebrêge De Swette Jachthavenstrjitte / Kapelstrjitte klapbrêge ûnder mear beton
Swettewille Harinxmalâns wetter Noardwei fêste brêge
Toppenhústerbrêge Stedsgrêft
Koopmansgrêft
Toppenhústerwei / Jousterkaai 1938 baskúlbrêge izer/stiel  
Wâldfeartsbrêge Wâldfeart Prinsengrêft / Wâldfeartkaai ophelbrêge izer/stiel  
Wannel Stedsgrêft
Grutsân
Grutsân 2016 fêst brechje
Wûnderbrêge Stedsgrêft
Wetterpoartsgrêft
Wetterpoartsgrêft / Westersingel 1970 rinbrêge hout/stiel

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  1. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - A.J. van der Aa. Kopy by Tresoar: http://vanderaa.tresoar.nl/index.php?sub=Sneek