It Peinder Kanaal is in 1,7 km lang kanaal yn de gemeente Smellingerlân. It kanaal ferbynt De Pein mei De Leien. Oan de súdkant fan De Pein ferbynt de feart as Nije Kanaal De Pein mei de súdliker lizzende haven fan Drachten.

It Peinderkanaal rjochting De Leien