Prinses Margrietslûs

De Prinses Margrietslûs is in skutslûs west fan De Lemmer.

Skippen rjochting Iselmar

De slûs yn it Prinses Margrietkanaal waard yn 1952 yn gebrûk nomd, dêrtroch krige de Lemsterslûs op De Lemmer minder skipfeart te ferwurkjen. It bouwurk is geskikt foar de beropsfeart fan en nei de Iselmar. De skutkolk hat in lingte fan 250 meter.