Trijeperioadesysteem
Holo-
seen
Histoaryske Tiid
La Tène-tiidrek   Proto-
histoarje
Hallstatt-tiidrek
Izertiid
  Let  
Midden
Ier
Brûnstiid
Neolitikum Kopertiid  
Let Pre-
histoarje
Midden
Ier
Mesoli- tikum of
Epipaleo-
litikum
Let
Midden
Ier
Pleis-
toseen
Paleo- litikum Let
Midden
Ier
Stientiid

'Protohistoarje (letterlik: "iere skiednis"), ek wol protohistoarysk tiidrek neamd, is in term dy't yntrodusearre waard om de oergongsperioade fan prehistoarje nei Aldheid of skiednis mei oan te tsjutten. Foar dit tiidrek binne útsein archeologyske boarnen ek skreaune boarnen. It hat der benammen mei te krijen dat in kultuer dy't sels noch net sa ûntwikkele is dat it oer it skrift beskikt, wol troch oare beskavings beskreaun wurde kinne. Bygelyks de Keltyske en Germaanske folken wienen protohistoarysk doe't sy foar it earst yn Grykske en Romeinske teksten ferskynden.

 
Solvognen (sinnewein) (Brûnstiid, Denemarken, Nationalmuseet).