Rangen by de Nederlânske plysje

Wikimedia-list

Yn 1993 is de Nederlânske plysje reorganisearre. De plysje is no ferdield yn 25 regiokorpsen en het KLPD. De plysjerangen nei dizze reorganisaasje binne yn de ûndersteande tabel opnomd. De âlde rang fan adjudant is doe kaam te ferfallen.

Rangen bewurkje seksje

De Nederlânske plysje hat de folgjende rangen:

Rangen by de Nederlânske Plysje (sûnt 1993):
  Haadkommissaris
  Kommissaris
  Haadynspekteur
  Ynspekteur
  Brigadier (plysjeman)
  Haadagint (plysjeman)
  Agint (plysjeman)
  Surveillant
  Aspirant
  BOA