In rjochter is immen dy't him dwaande hâldt mei rjocht sprekken yn skelen en makket part út fan de rjochterlike macht. De rjochter felt in oardiel oer de gefallen dy't oan him foarlein wurde. Yn alle gefallen wurdt it oardiel fan in rjochter folge.

2006

Yn de measte lannen wurdt ûnderskied makke tusken sittende en steande magistratuer. Rjochters hearre by de sittende magistratuer. Yn heger berop en by de Hege Ried wurdt in rjochter riedshear neamd.