Teudoald (706-741) wie hofmeier yn het Frankyske Ryk. Hy beklaaide dizze funksje mar in lyts skoftsje om't yn 714 nei de dea fan syn pake, Pippyn fan Herstal, Ragenfrid deselde funksje krige yn Neustrje en Karel Martel yn Austraasje.

Theodoald wie de ûnwettige soan fan Grimoald II, mar syn beppe Plektrudis besocht him as opfolger fan it Frankyske Ryk nei foaren te skowen ynstee fan har styfsoan Karel Martel. Tusken de gadingmakkers bruts in kriich út dy't bekend stiet as de Frankyske Boargerkriich. Dizze kriich ferrûn foar him illindich. Yn 716 joech er him oer oan Gilperik II fan Neustrje en Ragenfrid. Oer it ferrin fan syn fierdere libben bestean gjin skriftlike boarnen.