Wikipedy:Wêrom soe ik meidwaan

Wêrom soenen jo meidwaan?Bewurkje

 • Om't Wikipedia wier in unyk projekt is. Dit is sa't it wrâld-wiid web oarspronklik miend wie: iepen en frije útwikseling fan witten en ynformaasje.
 • Om't Wikipedia waakst troch ienriedige gearwurking fan hûnderten (faaks tûzenen) frijwilligers de wrâld oer (saneamde Wikipedianen).
 • Om't meidwaan yn sa'n frije sfear in soad minsken oansprekt. Wikipedia hat gjin offisjieel bestjoer, gjin direksje, gjin haad- of einredakteur; eltsenien dy't meidocht hat in likegrutte stim yn it kapittel; eltsenien wurdt likefolle wurdeare. Is der in ferskil fan miening, of soe der in konflikt wêze, dan komme we dêr mei oerlis, mei respekt en mei goede manieren suver altyd wer út, Hoe't dat kin? Om't eltsenien foar eagen hâldt wat it wichtichste is: we binne dwaande mei it meitsjen fan in unike ensyklopedy, en dêr wolle we graach mei trochgean.
 • Om't, al wie dat net wat guon minsken tochten, de kwaliteit fan de measte siden hieltyd heger wurdt, krekt troch dat men inoar syn bydrage feroarje en tafoegje kin. En om't, wat langer it projekt rint, wat mear minsken mei útdjipt witten it yn útdaging fine en doch hjir oan mei. Sa is it gien by âldere Wikipedia's.
 • Om't it tige aardich en befredigjend wêze kin jins witten en kriich te ynvestearjen yn sa'n boeiend projekt.
 • Om't jo sels in soad ferlet ha kinne fan it garjen en trochjaan fan witten.
 • Om't aanst alle Friezen (tink bygelyks oan skoalbern, krantelju, studinten, hobbyisten en oare nijsgjirrigen) mei troch jo ynspannings yn harren memmetaal de ynformaasje fine sille dy't ja hawwe wolle.
 • Om't dizze boarne fan witten aanst in wichtige rol spylje kin foar it behâld fan de Fryske taal en kultuer.
Eins soe der yn eltse taal in Wikipedia-ensyklopedy wêze moatte; dêrfan is men op it stuit mei sa'n tweintich dwaande. Guon, lykas dizze Fryske Wikipedia, komme wat stadich op gleed. Minsken, jo útsûndere fansels, stappe no ienkear makliker op in ridende wein as op ien dy't noch oantreaun wurde moat.. As jo no daliks meidogge, dan komme dy oaren ek wol.

Hoe kinne jo meidwaan?Bewurkje

 • Fertel oare Friezen oer dit projekt en meitsje harren der ek entûsjast oer.
 • Gean ynformaasjesiden lykas dizze nei en set dy parten dy noch yn it Nederlânsk binne oer yn it Frysk. Jo dogge sa eat wat tige wichtich is: Jo bouwe mei oan it fûnemint fan dizze Wikipedia (sjoch Om te setten siden nei it Frysk ta).
 • Korrizjear taal- en skriuwflaters, of ferbetterje de skriuwstyl. (As in side in soad tafoegings hân hat is de tekst fakentiids wat brokkelich wurden. Dan is it goed as in oar der is nei sjocht en meitsje der wer ien tekst fan.) Sjoch ek Ienfâldich begjinne.
 • Folje siden dy al skrean binne oan mei wat jo der sels fan witte, of mei wat jo der oer útfine kinne.
 • Skriuw wat mear tekst yn ús jiertalsiden. (Sjoch oars earst op de Nederlânsktalige Wikipedia; faaks kinne jo dêr sjen hoe't it dien wurde kin.)
 • Skriuw in nije side, al wie it allinich mar in yntroduksje; as der ien kear wat stiet kin it oaren oertsjûge en foegje wat ta. Sjoch ek Stikken skriuwe yn Wikipedia-styl en Ynspiraasje.
 • Tink mei oer de struktuer, de opbou fan de ûnderwerpen op de haadside e.a.s..
 • Meitsje in keppeling op jo thússide nei http://www.fy.wikipedia.org of freegje in kunde dat op syn/har thússide te dwaan.
 • Untwerp in Frysk Wikipedia-logo.
 • Skriuw eat oer Wikipedia yn jo streek- of klubblêd, bygelyks in ynstjoerd stik. Sjoch ek Publisiteit.
 • Set in advertinsje (faak kin dat fergees), hingje in meidieling op it prikboerd fan skoalle of klub, freegje in Frysk Genoatskip omtinken te jaan oan Wikipedia FY.....

Koartsein,

al dienen jo mar in lyts bytsje, dan soe dat de Wikipedia in soad helpe kinne!

Sjoch ekBewurkje