Wolkjimmer

In wolkjimmer is in kaam dêr't wolwevers de fizels fan wol mei útraffelje en lykop rinnend lizze, sadat der in tried fan spinne wurde kin. It bestiet út in platte plank mei in hânfet. Yn de plank binne lytse spikers slein.

Kjimmer

Yn de meganyske spinderij is de kjimmer de masine dy't de fizels út de tiis hellet en taried. Fan de fizels wurdt in fel foarme dat dêrnei ta in tsjokke bundel fizels, de lont, gearfoege wurdt.