De Brijpot is in wetter yn de gemeente De Fryske Marren. It wetter rint bylâns it Akkrumer Rak yn de polder Haskerdiker Nije Kampen. De feart kam eartiids út yn de Wide Geau by de Terkaplester Puollen. By de oansluting oan de Geau lizze de restanten fan in slúske mei dûbele doarren.