Drûchmakkerij

In drûchmakkerij is in polder dy't ûntstien is troch it drûchlizzen fan in troch de natuer of ferfeanting foarme mar as oar grut iepen wetter. Meidat in drûchmakkerij hast folslein troch minsken ynrjochte wurde koe, is it in ultime foarm fan in kultuerlânskip.

Gemaal De Lynden, ien fan trije stoomgemalen dy't de Haarlimmermarpolder drûchmeallen.
Drûchmakkerij Noardeastpolder

Nederlânske drûchmakkerijenBewurkje

Yn FryslânBewurkje

Drûchmakkerijen yn it bûtenlânBewurkje

LiteratuerBewurkje

  • Willem van der Ham (2009), Hollandse polders. Utjouwerij Boom