In drûchmakkerij is in polder dy't ûntstien is troch it drûchlizzen fan in troch de natuer of ferfeanting foarme mar as oar grut iepen wetter. Meidat in drûchmakkerij hast folslein troch minsken ynrjochte wurde koe, is it in ultime foarm fan in kultuerlânskip.

Gemaal De Lynden, ien fan trije stoomgemalen dy't de Haarlimmermarpolder drûchmeallen.
Drûchmakkerij Noardeastpolder

Nederlânske drûchmakkerijen Bewurkje

Yn Fryslân Bewurkje

Drûchmakkerijen yn it bûtenlân Bewurkje

Literatuer Bewurkje

  • Willem van der Ham (2009), Hollandse polders. Utjouwerij Boom