Feminisme (fan it Frânske féminisme, dat komt fan it Latynske femina, "frou") is de beneaming foar alle maatskiplike e en politike krêften en organisaasjes dy't stribje foar de emansipaasje fan froulju en de lykweardige behanneling fan froulju mei manlju. Dizze gelikensens wurdt neistribbe op ekonomysk, polityk, sosjaal en persoanlyk nivo. Dêrby nimt it trochbrekken fan tradisjonele rolpatroanen in wichtich plak yn.

Politike ideology
Side út de rige polityk
Ideology
Anargisme
Ekologisme
Faksisme
Feminisme
Islamisme
Kommunisme
Kommunitarisme
Konservatisme
Kristendemokrasy
Liberalisme
Libertarisme
Marksisme
Nasjonalisme
Nasjonaalsosjalisme
Sosjaaldemokrasy
Sosjaalliberalisme
Sosjalisme
Feminisme

It feminisme bestiet út in grut ferskaat oan ferskillende streamings, dy't fierhinne gearwurkje en fuortbouwe op inoars wurk. Hoewol't se it der ornaris wol oer iens binne wat it doel (fan feminisme) is, hawwe se soms sterk tsjinstelde fisys oer hoe't dat doel berikt wurde moat. De feministyske beweging begûn om 1880 hinne en hie doe de ynfiering fan it frouljuskiesrjocht as earste doel. Dat waard yn 'e measte Westerske lannen omtrint 1920 berikt. Yn 'e sechtiger en santiger jierren fan de tweintichste iuw kaam der in nije feministyske beweging op dy't stried foar û.m. it rjocht op abortus.

In ferneamde manlike oanhinger fan it feminisme wie Friedrich Engels.

Keppeling om utens

bewurkje seksje