In gearrin, gearfloeiïng of gearstreaming is sokssawat in plak dêr't twa rivieren byïnoar komme en meiïnoar harren rin fuortsette. Faak hat dy rivier in oare namme as de twa gearrinnende rivieren.

De gearrin fan de Werra en de Fulda, dy't ta de Weser gearrinne
De gearrin fan Bhagirathi en Alaknanda by it ûntstean fan de Ganges

Foarbylden fan sokke rivieren dy't gearrinne binne:

De lingte fan rivieren dy't út it gearrinnen ûntsteane kin oanjûn wurde fan it gearrinpunt ôf of fan de boarne fan de langste boarnerivier wei. Beide komme wol foar.

Der is ek sprake fan it gearrinnen fan rivieren as der in mûning fan in sydrivier yn in haadrivier is. Sok gearrinnen binne bygelyks dy fan de Encontro das Águas fan de Rio Negro en de Amasône by Manaus. Stêden dy't by it gearrinnen ûntstien binne, wurden "konfluïnsjestêden" neamd. De namme Koblenz komt fan it Latynske wurd foar gearrin, confluentia. Dêr komt de Moezel út yn de Ryn.