In Gouden Gurbe is de priis foar makkers fan Iepenloftspullen yn de provinsje Fryslân. De priis is yn 2007 ynsteld troch de Ljouwerter Krante as fariant fan de Oskar. Der binne Gouden Gurbes foar de bêste haadrol, de bêste byrol, de bêste foarstelling en de bêste foarmjouwing. Der is in ûnôfhinklike sjuery mar dêrneist meie ek taskôgers by elke foarstelling har oardiel jaan. Om it oardiel ôfwoegener te meitsjen kaam der yn 2008 in 'geheime lekesjuery' oan te pas fan teaterleafhawwers. En dan bestiet noch de mooglikheid om in ekstra Gurbe út te rikken. Neist de Gouden Gurbes wurdt ek noch de Ljouwerter Krante Publykspriis útrikt foar it meast oansprekkende iepenloftspul.

Gouden Gurbe

De priis is neamd nei Gurbe, it mantsje dat mei syn frou Loltsje kommentaar jout op it nijs op de foarside fan de krante. Hans Jouta út Ferwert is de makker fan it byldsje.

De prizen wurde yn de hjerst útrikt yn de stedsskouboarch De Harmony yn Ljouwert.

Yn 2022 waard der gjin Gouden Gurbe útrikt fanwege de coronapandemy.

Jier Foarstelling Foarmjouwing Haadrol Byrol Publykspriis ekstra Gurbe
2023 Pipi (Easterbierrum) In pakje foar signor Pandarello Skelte Anema (Frâns, #Maten in Jorwert) Rienk Nicolai (Jens, De Kommune) Pipi (Easterbierrum) Wat bisto leaflik (Spannum) Bêste oarspronklike Fryske skript, Dick Jansen
2022 Peer Gynt (Masquerade) Blauhús Lucas van Dijk (Masquerade) Mayte Veenstra (Jorwert) Bis (Easterwierrum) De Trochknaller (Makkum)
2021 #Freonen?! (Jorwert) Skelte Anema
(Jorwert)
Mayte Veenstra (Waar & Wyn) Maïstiid (Ryptsjerk) Lek (Goaiïngahuzen) Berneie Iepenloftspul (Biscorp9021)
2019 Oera Linda (Kom mar op!) MacBeth Berneiepenloftspul (Easterbierrum) Jitze Grijpstra (Turks Fruit, Dronryp) Sytze Bylsma (Oera Linda, Suwâld) Wit jim mem it wol? (De Tynje) Wit jim mem it wol? (De Tynje)
2018 De famylje Bellier (Jorwert) Elts foar himsels (Burgum) Doete Stenekes Gabe Skroar Herman Tichelaar De famylje Bellier (Jorwert) Stern Kok (Alice yn wûnderlân)
2017 In See fan Lân (Snakkerbuorren) It Kistke fan Sybrant Roorda

(Spannum)

Bauke Haanstra (Jorwert) Hyltsje Smedes (Dronryp) It Bjusterbaarlike Foarfal mei de Hûn yn de Nacht

(Jorwert)

Marius del Grosso (Jorwert)
2016 Lang en Lokkich (Opsterlân) Dwerskop

(Burgum)

Dennis Pijl

(Wergea)

Piter Zwart (Snakkerbuorren) De Súvering

(Wergea)

Foar Alle Frywilligers
2015 De Dame Komt (Snakkerbuorren) Augustus

(Jorwert)

Eline de Vries (Deinum) Sybrecht Speerstra (Jorwert) It Deiboek fan Anne Frank (Deinum) Kattekwea

(Masquerade)

2014 De Krintekakker (Burgum) Bern de Baas (Easterwierrum) Gerard v.d. Veer (Burgum) Yteke v.d. Wal

(Akkrum)

Maraton

(Jorwert)

Wylde Grizen

(Opsterlân)

2013 Drie Gebroeders (Offenwier) Terpwert

(Dronryp)

Wybo Smids (Jorwert) Frans Planke

(Ljouwert)

De Kloklieder fan Nijdaam (Jorwert) Tjerk Kooistra

(Jorwert)

2012 It deiboek

(Blauhús)

Straverus

(Bantegea)

Fokke Plantinga (Dronryp) Thijs Meester (Ljouwert)

Oane Swart (Jorwert)

De stim fan Lûdsjewierrum (Easterwierrum) Jaap Groen

(Burgum, Opsterlân en Easterwierrum)

2011 Lang en Gelukkig (Ljouwert) Simke

(De Harkema)

Anne Jongsma (Jobbegea) Roel Tichelaar

(Ljouwert)

Bloedbân

(Burgum)

Bohemia

(Jorwert)

2010 Hoe no, Robin Hood (Opsterlân) Jesus Christ Superstar

(De Tynje)

Wiepkje Castelein (Jorwert) Folkert Wesseling (Opsterlân) It Feest

(Jorwert)

Anneke Hogeveen (Easterwierrum)
2009 Tuskentiid

(Jorwert)

Spegelspreuk (Easterwierrum) Hieke v.d. Akker (Dronryp) Douwe de Bildt

(Jorwert)

Us jonges

(Dronryp)

De Nacht fan de Stroffelstiennen (Donkerbroek)
2008 Amadeus

(Dronryp)

Jou my wjukken (Jorwert) Arjen v.d. Wouden

(Dronryp)

Romke Gabe Draaijer (Jorwert) Jou my wjukken

(Jorwert)

Lok

(Snakkerbuorren)

2007 Net Normaal (Easterwierrum) Swart mar Leaflik (Brantgum) Theo Smedes (Burgum) Wybo Smids

(Jorwert)

Swart mar Leaflik (Brantgum) Herman Peenstra (Dronryp)

Keppeling om utens

bewurkje seksje