Jaarlasleat

De Jaarlasleat is in wetter yn de gemeente Dongeradiel. Jellegat is de pleatslike namme foar de Jaarlasleat, dy't de Suderie mei de Peazens ferbynt. By Wetsemer tille sit in keardaam yn de feart.

It Jellegat by Wetsemer tille, rjochting De Peazens

Eartiids lei der in spoarbrêge foar "It Dokkumer Lokaaltsje" oer it wetter.

It doarpswapen fan Wetsens hat in blauwe balke dy't de Jaarlasleat foarstelt. De feart is neamd nei de eardere Jaarlastate yn Wetsens.