Johan Frisokanaal

[It Johan Frisokanaal is in kanaal yn Fryslân, dat oanlein waard yn 1966. It kanaal ferbynt Starum mei it Prinses Margrietkanaal, dêr't it eastlik fan De Hommerts op oanslút, krekt benoarden de Kûfurd.

Rin fan it Johan Frisokanaal

It kanaal is in drokbefarde wetterwei, sawol foar fracht- as plezierfartugen, dat lêste fansels benammen by't simmer. Tusken it Prinses Margrietkanaal en Starum rint it kanaal troch fjouwer marren: de Hegemer Mar, dy't oergiet yn de Fluezen, De Holken en ta beslút de Moarre.

Namme bewurkje seksje

It kanaal is neamd nei it twadde bern fan de kroanprinsesse, Prins Johan Friso jonkje fan Prinsesse Beatrix, sa't dat ek bard wie foar it Prinsesse Margrietkanaal. It oarspronklike útstel wie om it kanaal Prins Johan Frisokanaal te neamen, mar Provinsjale Steaten besleaten it Prins wei te litten om de namme makliker te sizzen te meitsjen.