Keatsjargon

 • Alles oan de hang: Stân wêrby mei it folgjende punt de partij beslist wurdt.
 • Balkearder: In keatser sûnder opslach- en perkfunksje.
 • Biltske telling: Telling wêrby it partoer dat as earste 30 punten hellet in partij wint.
 • Ferkeard opslein: Unreglemintêre opslach.
 • Fiif gelyk, seis gelyk: Stân wêrby mei it folgjende punt de partij beslist wurdt.
 • Knapper: In bal dy't mei in want mei in nap útslein wurdt mar net goed yn 'e nap komt
 • Lytse premy: Tredde of fjirde priis
 • Oan west: Of de bal is earst oanrekke troch in meistanner en wurdt dêrnei slein, óf de bal rekket yn 'e flecht in spiler (meistanner as tsjinstanner) oan 'e lea.
 • Oerrinne: By it opslaan de foarste line fan it opslachfak oanreitsje of passearje.
 • Op 'e dea stean: De tsjinstanner hat fiif earsten en seis punten (wedstrydpunt).
 • Op 'e fjouwer of op 'e trije stean: Yn de heale finale stean
 • Premy: twadde priis
 • Priis en premy: "om priis en premy keatse": yn de finale stean
 • Pripper: Opslachbal dy't krekt oer de foarline, of neist de sideline yn it perk komt.
 • Snitser telling: It winnend partoer krijt 7 punten takend, it ferliezend partoer it behelle tal earsten foar en 7 punten tsjin.
 • Spatskerm: (Yllegale) nap yn in keatswant
 • Steand nûmer: Frije tagong nei de foljende omloop as der yn it ferrin fan in keatspartij in ûneven tal partoeren yn de striid is.
 • Switsersk systeem:
 • Skjin earst: In earst dat sûnder tsjinpunten wûn as ferlern wurdt.