De Krúsdobbe is in mar yn de gemeente Tytsjerksteradiel. De mar leit yn De Alde Feanen besuden Earnewâld tusken de Fokkesleat en de Headamsleat.

De namme 'Krúsdobbe jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Kruisdobbe.