Skiednis fan de
boekdrukkeunst
Blokdruk 200 f.Kr.
Losse letters 1040
Drukparse 1453
Ets ± 1515
Mezzotint 1642
Akwatint 1772
Litografy 1796
Gromolitografy 1837
Rotaasjeparse 1843
Stinsel 1869
Leadsetten 1884
Mimeograaf 1886
Kopiearapparaat 1907
Seefdruk 1910
Matrizedruk 1923
Kserografy 1938
Fotosetwurk 1949
Inket(snjit)printer 1951
Kleurstofsublimaasjedruk 1957
Matriks(nulle)printer 1968
Laser(ljocht)printer 1969
Termoprinter ± 1972
3D-printer 1984
Digitale printer 1993

Kserografy (ôflaat út it Gryksk, letterlik drûch skriuwe) is in proses dat brûkt wurdt yn kopiearapparaten en yn Laser(ljocht)printers.

Skematyske werjefte fan it kserografyproses

By moderne (digitale) kserografy wurdt in kopy skend mei in lampe. Dat ljocht wurdt troch spegels en in lins yn in CCD laden. Dêrnei wurdt de ôfbylding omset yn ienen en nullen (digitaal). Tagelyk wurdt in filmlaach dy’t op in rôle (drum) sit laden mei in lykmjittige negative statyske lading. Dêrnei wurdt de rôle beljochte mei de ôfbylding fan it orizjineel (black printing). Op de plakken dêr’t in soad ljocht falt, lekt de elektryske lading fuort. Dêrnei wurdt toner (in hiel fyn poeier) op de rôle oanbrocht troch in developer (in magnetysk laden rôle dêr’t toner yn mjukse wurdt mei lytse izerbaltsjes), dy’t allinnich op de laden stikken fan de rôle (dy’t yn it orizjineel dus ek donker wiene) troch de elektrostatyske oanlûkingskrêft klibjen bliuwe. Dêrnei wurdt in leech fel papier sterker laden mei in positive lading en by de rôle lâns fierd. It papier lûkt de toner fan de rôle oan en sa ûntstiet de kopy. De toner leit no noch los op it fel papier. Troch it papier by in waarmteboarne (fuser) lâns te fieren raant de toner fêst op it papier en is de úteinlike kopy (of print) klear. Dêrnei wurdt de drum skjinfage fan residu-toner en mei ljocht wer neutralisearre.

It resultaat fan kserografy sjocht der och sa kreas út, hast as echt drukwurk. De hâldberens is lykwols lyts. Opelkoar lizzende ôfdrukken plakke nei in tal jierren oanelkoar.