List fan grytmannen fan Hinnaarderadiel

Wikimedia-list

Dit is in list van grytmannen fan de eardere gritenij Hinnaarderadiel yn de provinsje Fryslân oant de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851.

Amtsperioade Namme grytman Bysûnderheden
1426 - ? Sierk Mellema
1450 - 1453 Jarich fan Hottinga
1453 - 1463? Hotse fan Donia
1487 - 1513 Wybe Feddriksma
1513 - 1522 Tsjalling fan Botnia
1522 - 1527 Sierk fan Donia
1527 - 1533 Jarich fan Hottinga
1533 - ? Atte fan Fernia
1544 - 1550 Watse fan Roarda
1550 - 1570 Sierk fan Donia
1570 - 1576 Oene fan Achelen
1576 - 1577 Roeland fan Achelen
1577 - 1578 Oepke Tallum
1578 - 1580 Oene fan Wytsma
1580 - 1600 Poppe fan Burmania
1600 - 1629 Bokke fan Burmania Soan fan foargeande
1629 - 1639 Doeke fan Jongema
1639 - 1647 Sikke fan Groustins
1647 - 1671 Oene fan Groustins
1671 - 1706 Idzerd fan Groustins
1706 - 1754 Idzerd fan Sminia
1754 - 1767 Tjalling Aedo fan Sminia soan fan foargeande
1767 - 1782 Binnert Philip Abinga fan Humalda
1782 - 1795 Idsert Aebinga van Humalda
1795 - 1816 Frânske tiid, gjin grytman
? - ?
? - ? Izerd Frans fan Eysinga
? - ?

Nei de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851 hie Hinnaarderadiel net langer grytmannen, mar boargemasters; sjoch hjiroar de list fan boargemasters fan Hinnaarderadiel.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes: