Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op de Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet boppenoan de side - rjochtsboppe of lofts - in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op de Wikipedy te sykjen.

De Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 52.579 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!


--Geoffrey 16 okt 2010, 08.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Harry Potter bewurkje seksje

Hallo Daan, Ja, mar ik woe sizze: Meie wy dy flapteksten sa wol oernimme? Dy iene fan it Fryske boek, dat hawwe wy dan streekrjocht oernaam; ik wit net at dat kin sûnder freegjen. En oersettings kinne ornaris ek allinnich mei tastimming fan de skriuwer, mar hoe't dat krekt mei flapteksten is, wit ik net. Hat ien fan de oare wikipedys faaks in tekst dy frij fan rjochten is, dy't wy dan oersette kinne? Mysha