Goeie Muijz, jo binne iniens tige aktyf hjir op de Fryske Wikipedy! Dat kin ik my eins ek wol foarstelle mei dat getûnder (hoe sizze je dat) op nl:... Ik doch dat sels ek faak, as ik it op de Hollânske wiki net mear aardich fyn gea ik ris op in andere wiki sjen. O ja, wolkom hjir noch, dat hie noch nimmen dy seid, sjoch ik. Steinbach (WanabeFries) 10.09, mai 24, 2006 (CEST)

Ik maak in NL wat artikeltjes over Friese dorpen, waarvoor ik de tekst vertaal uit de artikelen van FY en eventueel aanvul. En passant zet ik dan ook de interwiki naar NL. Met gedonder heeft het niets te maken. Muijz 12.33, mai 24, 2006 (CEST)

Robert Burns Bewurkje

Hy is der, hear. Mysha


 
Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op de Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet boppenoan de side - rjochtsboppe of lofts - in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op de Wikipedy te sykjen.

De Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 52.251 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!