Wikipedia-logo-v2-fy.svg
Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet rjochtsboppe in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op Wikipedy te sykjen.

Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 49.506 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!


Hee Ronn, leuk dat je nu ook hier bent opgedoken. Mocht je ooit iets vertaald willen hebben, laat het me dan maar weten. Groet, Wutsje 19 mrt 2009, 16.05 (CET)

Tige dank. Ik kan prima Fries lezen, maar dat schrijven... Wil je Wladimir de Vries even nakijken? Gr. Ronn 19 mrt 2009, 16.06 (CET)

Niks mis (meer) mee. :-)   Overigens, ken je de staveringshifker? Groet, Wutsje 19 mrt 2009, 20.10 (CET)

Frysk en saBewurkje

Dei Ronn, noch wolkom op de Fryske Wikipedy. 'k Sil de kommende dagen ris sjen wat ik oersette kin. Mar fiel jo frij om ek sels yn it Frysk te skriuwen. It let neat as der flaters yn sitte. Der binne wol mear meidoggers dy't mei mindere stavering begûn binne en yntiden safolle byleard hawwe fan de korreksjes en selsstúdzje dat se no knap Frysk skriuwe. Meastentiids rin ik nije artikels nei op stavering, al bin ik sels ek net altyd frij fan missers, mar meiïnoar komme wy in hiel ein. Mei de ynhâld sels kinne jo josels skoan rêde ha'k wol sjoen. Ik hoop de kommende tiid op mear bydragen fan jo hân tsjin te kommen, al sit de faktor tiid ús hast allegear faak yn't paad. --Swarte Kees 20 mrt 2009, 09.10 (CET)

List fan byldenBewurkje

De list fan bylden liket no frijwat op de Nederlânske, net allinnich Achtkarspelen, mar ek oare gemeenten. Soenen jo de giel kleurde balken der boppe ek yn in oare kleur feroarje kinne? Dan wurdt it wat eigener tinkt my,--Swarte Kees 20 mrt 2009, 15.40 (CET)

Uiteraard! Had je een kleur in gedachten? Gr. Ronn 20 mrt 2009, 22.02 (CET)
De kleur sels lit graach oan jo oer...--Swarte Kees 20 mrt 2009, 23.18 (CET)

DEFAULTSORTBewurkje

Jûn, Ronn. Mear út nijsgjirrichheid: Wêrfoar is it taheakjen fan Berjocht:DEFAULTSORT....? Groetnis, --Swarte Kees 23 mrt 2009, 21.22 (CET)

Foar de alfabetyske volgorde; as jo dat net brûke, komt Alexandra Timmer yn de kategorie Kategory: Byldzjend keunstner ûnder de A en net ûnder de T te stean. Gr. Ronn 24 mrt 2009, 10.00 (CET)
Dat kin tocht ik mei [[Kategory:Alexandra Timmer|Timmer, Alexandra]]. Dan hoecht der net in losse rigel tekst by. Mysha
Dat kan, zolang je te maken hebt met 1 categorie. Heb je meerdere categorieën, dan moet je dat elke keer (bij elke categorie) doen. Als je defaultsort gebruikt, hoeft dat maar 1 keer. Zie bijv. Douwe Elias. Gr. Ronn 24 mrt 2009, 15.44 (CET)
Oarsom hat it by mar ien kategory net sa'n doel en brûk DEFAULTSORT: dat lûkt allinnich de ynformaasje mar útelkoar. Aliter 7 apr 2009, 22.09 (CEST)

Us BeppeBewurkje

Ik wit dat de mjitten fan Us Mem net gelyk binne oan dy fan hjoeddeiske kij, mar hokfoar boarne jout oan dat hja net ien op ien is? Aliter 7 apr 2009, 22.09 (CEST)

De koe is een kwart groter dan normaal. Dat stond onder andere in 1954 in de Ljouwerter Krante, zie m'n bronvermelding in nl:Us Mem. Groetnis, Ronn 8 apr 2009, 06.43 (CEST)

It is wat spitich dat it yn in kursyfke stiet, mar hawar. Ik soe sizze: Skriuw dat der by op de side, dat is persizer as "mear dan libbensgrut". At der nochris immen in oare boarne foar tsjinkomt, dan kin dy altiten noch oan de side tafoegd wurde. Aliter 8 apr 2009, 20.15 (CEST)

Er stond "libbensgrut", ik heb daar "mear dan libbensgrut" van gemaakt omdat ik het nog even niet preciezer zeggen kan in het Fries. In de Nederlandse versie staat wel meer wat ook in het Friese artikel zou kunnen staan. As do dat wolst oersetten, dan graach! :-) Gr. Ronn 8 apr 2009, 21.08 (CEST)