Wikipedia-logo-v2-fy.svg
Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet rjochtsboppe in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op Wikipedy te sykjen.

Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 43.916 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!


Bêste Spookje331. Hoewol't wy hjir op 'e Fryske Wikipedy graach sjogge dat safolle mooglik minsken meidogge, hawwe wy in probleem mei jo bydragen. Noch los fan it feit dat jo alhiel gjin kategoryen of Wikidata-keppelings tafoegje, is it nivo fan it Frysk dat jo brûke sa striemin dat wy (de behearders) nei ûnderling oerlis besletten hawwe om yn te gripen. Ik haw sels no al in pear kear in troch jo oanmakke side hielendal oerdien om der akseptabel Frysk fan te meitsjen, mar jo kinne fan ús net ferwachtsje dat wy oanhâldend jo wurk folslein werskriuwe. As jo it Frysk net better yn 'e macht hawwe as dat jo oant no ta sjen litten hawwe, betsjut dat dat jo fan no ôf oan net mear bydrage kinne oan 'e Fryske Wikipedy, alteast net yn 'e foarm fan it oanmeitsjen fan nije siden. Lytse redaksjonele bewurkings op besteande siden lit jo behearsking fan it Frysk mooglik wol ta. De side dy't jo hjoed oanmakke hawwe, Skie (rivier), sil lykwols mei koarten wiske wurde om't er net oan 'e minimumeasken fan Fryske taalbehearsking foldocht. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 nov 2016, 14.52 (CET)

Om der wis fan te wêzen dat it berjocht oerkomt hjirûnder in oersetting yn it Hollânsk:

Beste Spookje331. Hoewel wij hier op de Friese Wikipedie graag zien dat zoveel mogelijk mensen meedoen, hebben wij een probleem met uw bijdragen. Nog los van het feit dat u helemaal geen categorieën of Wikidata-koppelingen toevoegt, is het niveau van het Fries dat u gebruikt zo barslecht dat wij (de beheerders) na onderling overleg hebben besloten om in te grijpen. Ik heb zelf nu al een paar keer een door u aangemaakte pagina helemaal overgedaan om er acceptabel Fries van te maken, maar u kunt van ons niet verwachten dat wij voortdurend uw werk totaal herschrijven. Als u het Fries niet beter beheerst dan u tot nu toe hebt laten zien, betekent dat dat u van nu af aan niet meer kunt bijdragen aan de Friese Wikipedie, althans niet in de vorm van het aanmaken van nieuwe pagina's. Kleine redactionele bewerkingen op bestaande pagina's laat uw beheersing van het Fries mogelijk wel toe. De pagina die u vandaag hebt aangemaakt, Skie (rivier), zal echter binnenkort worden gewist omdat deze niet aan de minimumeisen van de Friese taalbeheersing voldoet. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 nov 2016, 14.52 (CET)