De Moerssleat is in feart yn Dongeradiel. De feart rint fanút de Suderie nei it noarden. De Eanjumer Opfeart ferbynt Eanjum mei de Moerssleat.