Aldemerk

(Trochwiisd fan Oldemarkt)

Aldemerk (Nederlânsk en offisjeel: Oldemarkt; Stellingwerfsk: Ooldemark; pleatslik ek wol: Oldemaark), is in doarp yn de gemeente Stienwikerlân yn de provinsje Oerisel. Yn it ferline hearde it doarp ta de gemeente Iselham, oant Aldemerk gearfoege waard mei de gemeenten Brederwide en Stienwyk ta de nije gemeente Stienwikerlân.

Wapen fan Aldemerk

Elk jier wurde op Himelfeartsdei yn Aldemerk de bekende Lambertusfeesten hâlden, mei de Lambertusmerk, wêr't tûzenen minsken op ôfkomme.

De bynamme foar de Aldemerksters is 'stoepeskiters'.