Op 4 augustus 2004 waard yn Frjentsjer de 151e edysje fan de PC ferkeatst. Bysûnder oan de PC fan 2004 wie dat de as heech favoryt bestimpele partoeren fan Klaas Berkepas en Rutmer van der Meer fuort yn de earste omloop tsjin elkoar moasten. Neffens guon hie dat de ideale finalepartij west. Se soene lykwols beide de finale net helje. It entûsjaste partoer fan Johan Abma, Pieter Scharringa en Daniël Iseger, op dat stuit gewoanwei stridend yn 'e 1e klasse, wie de ferrassende, mar neffens kenners fertsjinne winner fan de PC fan 2004. Daniël Iseger waard útroppen ta kening fan de partij. Hy krige 8 stimmen fan de keningskommisje (Abma krige 7 en Scharringa 3 stimmen). Ferliezend finalist wie it partoer fan Klaas Anne Terpstra, Jan Willem van Beem en Douwe Groenendijk. De einstân yn de finale wie 3-5 (6-6). De partij waard ferkeatst by sierlik simmerwaar mei temperaturen boppe de 25 graden.

iepening fan de PC 2004 troch de foarsitter

Op de dielnimmerslist fan 16 partoeren stiene mar leafst 15 keatsers dy't de PC op syn minst al ien kear wûn hiene. Der wiene 10 debutanten.

De PC fan 2004 waard troch de parse, kommisje en de KNKB presintearre as de 151e PC, mar omdat de partij 4 kear net trochgien is, wie it de 147e edysje fan it âldste organisearre sportbarren yn Nederlân.

List fan dielnimmers oan de PC fan 2004 bewurkje seksje

1
Johan Abma Gau
2
René Janse Grins
Pieter Scharringa Dronryp
Durk van der Meer Grou
Daniël Iseger Huzum
André Iedema Menaam
   
   
3
Simon Minnesma Dronryp
4
Johannes G. Dijkstra Huzum
Karel Nijman Ljouwert
Herman Sprik Wytmarsum
Folkert van der Wei Wytmarsum
Arie den Breejen Arum
   
   
5
Jochum Bouma Easterlittens
6
Johan Meirink Hallum
Kor Zittema Bitgum
Michel van der Veen Frjentsjer
Taeke Triemstra Sint Jabik
Pier Piersma Ljouwert
   
   
7
Mannus van Weert Ingelum
8
Erik Seerden Huzum
Gerrit C. Bijlsma Grou
Renze Pieter Hiemstra Sint Jabik
Hendrik de Jong Sint Jabik
Willem Rienks Weins (Wageningen)
   
   
9
Klaas Berkepas Hoarnstersweach
10
Rutmer v.d. Meer Huzum
Dirk Jan v.d. Woud Goutum
André Kuipers Bitgumermole
Auke van der Graaf Berltsum
Chris Wassenaar Minnertsgea
           
11 Johan v.d. Meulen Broeksterwâld 12 Pieter Bakker Ljouwert
  Jacob Wassenaar Minnertsgea   Peter Dijkstra Bitgumermole
  Cornelis Terpstra Minnertsgea   Marten Hiemstra Ried
           
13 Yde Klaas Dijkstra Makkum 14 Sibbele Lootsma Snits
  Bauke van der Graaf Berltsum   Tjitte Bonnema Frjentsjer
  Pieter Tienstra Winsum (Gr.)   Marten Feenstra Berltsum
           
15 Klaas A.Terpstra Minnertsgea 16 Robert Rinia Arum
  Jan W. van Beem Dronryp   Henk Vlietstra Frjentsjer
  Douwe Groenendijk Grins   Gerrit Flisijn Tersoal

Utslaggen 1e list bewurkje seksje

 • 1 - 2: 5-2 (6-6)
 • 3 - 4: 2-5 (6-6)
 • 5 - 6: 5-3 (6-6)
 • 7 - 8: 2-5 (6-6)
 • 9 -10: 5-5 (2-6)
 • 11 - 12: 5-2 (6-6)
 • 13 - 14: 3-5 (2-6)
 • 15 - 16: 5-2 (6-0)

Utslaggen 2e list bewurkje seksje

 • 1 - 4: 5-1 (6-2)
 • 5 - 8: 5-3 (6-4)
 • 10- 11: 2-5 (2-6)
 • 14-15: 0-5 (4-6)

Utslaggen heale finale bewurkje seksje

 • 1 - 5: 5-1 (6-4)
 • 11 - 15: 2-5 (2-6)

Utslach finale bewurkje seksje

 • 1 - 15: 5-3 (6-6)

Kening PC 2004 bewurkje seksje

Daniël Iseger