é ú

Lêstekens:

punt
fraachteken
útropteken


skrapke of komma
dûbele punt
stipskrapke of puntkomma
ûnderbrekkingsstippen
gedachtestreekje
fuotnoatteken


heakje
klammerke


apostrof
keppelteken
ôfbrekstreekje


breedteken of kapke
dielteken of trema
klamteken (accent grave)
skerpteken (accent aigu)
sedille

It skerpteken, is in teken dat yn ferskate talen brûkt wurdt om de krekte útspraak fan in lûd oan te jaan.

Yn it Frysk kin it skerpteken brûkt wurde op de neikommende lûden:

  • e - oerémis.
  • u - flústerje.

It skerpteken wurdt foar it Frysk as in tafoeging beskôge; in letter mei skerpteken hat net in apart plak yn it alfabet. It is yn it Frysk dan ek net wisânsje en skriuw in skerpteken op in grutte letter.

It Nederlânsk brûkt it skerpteken foar de útspraak fan benammen de e. Lykwols wurdt it skerpteken yn dy taal ek brûkt om klam oan te jaan, ek op de e. Dit jout by skriuwers fan it Nederlânsk bytiden wat betizing.