Taalkunde

(Trochferwiisd fan Taalkundich)
Linguïstyk
Algemiene linguïstyk
Fonology
Morfology
Syntaksis
Semantyk
Ferlykjende linguïstyk
Etymology

Taalkunde, taalwittenskip of linguïstyk is de stúdzje op it mêd fan minsklike talen. As it net om in spesifike taal giet mar om taalwittenskip yn it algemien, dan prate wy fan algemiene of universele taalwittenskip. Ofhinklik fan de ynfalshoeke fan de ûndersiker en eventueel it ûnderdiel fan de linguïstyk, wurdt linguïstyk ta ferskillende tûken fan de wittenskip rekkene, lykas kognysjewittenskip, psychology, en antropology.

Elemintêre fragen

bewurkje seksje
  • Hoe is de taal opboud?
  • Hoe wurket in taal?
  • Hokker eleminten ferbine de natuerlike talen?
  • Hokker typen talen binne der?

Universele taalwittenskip

bewurkje seksje

Skematysk fan lyts nei grut wurdt de opbou fan in taal oanjûn mei klanken, morfemen, wurden, sinnen en teksten of discourses. De ûnderskate dielmêden fan de universele taalkunde binne:

Ferlykjende taalwittenskip

bewurkje seksje