Tongersdei is neffens de Gregoriaanske kalinder de fiifde dei fan de wike. De tongersdei is ferneamd nei de Germaanske god Tonger en folget op de woansdei.

Himelfeartsdei falt elk jier op de seisde tongersdei nei Peaske. Telt men fan de Earste Peaskedei ôf, dan is dat de fjirtichste dei. Earste Pinksterdei is dan de fyftichste dei.

De tongersdei foar Peaske hjir Wite Tongersdei.

De earste tongersdei fan in jier sit yn wike 1 fan dat jier.