Tsjalling Aedo Johan Heringa fan Eysinga (1654-1690)

Tsjalling Aedo Johan Heringa fan Eysinga, (Wurdum?, 1654 - dêre, 2 jannewaris 1690), wie soan fan Frâns fan Eysinga (1621-1673) en fan Aeltje fan Eysinga.

Hy wie folmachtige op de Lândei foar it kertier Westergoa en monsterkommissaris fan Fryslân. Hy boaske op 29 maaie 1682 Syds Aebinga fan Humalda (1638-1700), dochter fan Sjuck en fan Catharina fan Hottinga. Hjirút kamen sân bern, wêrby Frans Julius Johan Heringa fan Eysinga; Baudina Lucia boaske (as widdo fan Tsjalling fan Sixma) yn 1718 mei Ulbo fan Burmania, ried yn it Hof fan Fryslân en ambassadeur yn Stockholm.

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes: