Waach (Warkum)

De waach fan Warkum waard yn 1650 boud. It ferfong in earder ferfallen bouwurk. De lizzing is oan it merikplein de Merk neist de Gertrudistsjerke. De waach hat oan ien side in lange luifel.

Waach Warkum

It gebou hat in skylddak mei oan elke side in dakkapel mei trepgevel. Op de hoeken fan it dak stean fjouwer liuwen mei in wapenskyld mei dêrûnder in satyr. Yn de gevels sitte ek wapenstiennen, wêrûnder it gemeentewapen mei it jiertal 1650.

Neidat it gebou de funksje fan waach ferlear hat it, lykas de waach fan Dokkum, ferskate oare bestimmingen hân: plysjeburo, VVV-kantoar en museum.

Yn 2007 is it waachgebou prachtich restaurearre, en sil no brûkt wurde as VVV-kantoar en Museum Warkums Erfskip