Wikipedy:Oerlisside/Argyf6

Dit is in argyfside.
Pas de tekst op dizze side net mear oan.


Wikipedy:Oerlisside/Argyf6, argyf fan Wikipedy:Oerlisside:

  • Oerlis begûn fan 14 maart 2006 oant en mei 3 oktober 2006.


MediaWiki berjocht

Ik doch it mar effkes yn it nederlansk, want dat gaat toch wat gemakkelijker. Wanneer je hier kijkt komt er een engelse zin die zegt dat de afbeelding van een centrale database komt. (Commons). Op de nederlandstalige Wikipedia staat dan een mooi sjabloontje, alwaar je ook kan doorklikken om op commons terecht te komen kijk hier. Lijkt me handig dat hier ook te hebben.... Groetjes, GeeKaa <>< 12.11, mar 14, 2006 (UTC)

Gjin probleem. De reden dat guon teksten net oerset binne is dat der gjin dokumintaasje oer is. Wy witte gewoan net altiten wat it doel is.
Tinke jo der al om dat it foarbyld wat jo brûke net rjochtenfrij is en ek net GFDL? It kin dus net brûkt wurde op Wikipedia. Aliter 00.36, mar 16, 2006 (UTC)
Geweldig, danke.. mar de flagge is toch pd. En it wapen, der matte jo de bron vermelde. Toch? Groetnis, GeeKaa <>< 08.14, mar 16, 2006 (UTC)
Public Domain is der net yn Nederlân. Mar ik nim oan dat dy flagge frij fan rjochten is (ik brûk almeast "rjochtenfrij"). Foar dat wapen jilde de rjochten lykwols al noch. De hâlder fan it auteursrjocht lit it brûken op it stuit frij, mar dat is net itselde. Tink foar Amearika oan it ferskil tusken PD en frijguod. Jo meie frijguod brûke, mar de auteur jout de rjochten net frij. It kin mei dy namme-betinkst ek net ûnder de GFDL ferspraat wurde, om't de GFDL net tastiet dat der oare betinksten tafoege wurde. At ja it sels ûnder de GFDL frijjûn hienen, dan hie it risseltaat krekt west wat hja hawwe woenen, mar dat is net sa't it wurden is. Sa't it no is, is it net RF en gjin GFDL. Op Wikipedia mei it dus net brûkt wurde. Aliter 02.18, mar 20, 2006 (UTC)

Postadres foar de Wikipedy?

Sa't ik op Oerlis:Arjen Roelofs skreau hie ik Nieuwenhuis frege nei de relaasje tusken de dykplannen fan Arjen Roelofs en Willem Loré. Nieuwenhuis hat foar ús wat ûndersyk dien en hat eat fûn dat er ús graach mei papieren post tastjoere wol. Is der immen dy't syn adres hjirfoar beskikber stelt, foar dizze kear of foar fêst? Aliter 23.58, mar 26, 2006 (UTC)
(Ik hie Brûker:Abe Westra freegje wollen, mar dy hat gjin netpost oanstean. Tinkt eltsenien der om syn as har netpost te befêstigjen, at dy brûkt wurde mei?) Aliter 23.58, mar 26, 2006 (UTC)

Ik haw it binnenkrigen.Theun 14.55, apr 5, 2006 (UTC)

It komt wat ticht by oarspronklik ûndersyk en it hie fansels ek makliker west om dat stik oer de dyken der út te heljen, mar ik kin der min oer ynformaasje fuort te smiten. Bringt dit ús fierder oer at Roelofs wier dat útstel dien hat? Aliter 20.23, apr 7, 2006 (UTC)

Grut Frysk Diktee

Van taalpost;

Eén keer in de twee jaar organiseren enkele vooraanstaande Friese organisaties het 'Grut Frysk Diktee' in de Statenzaal van het Friese provinciehuis. Voor het eerst worden dit jaar nieuwe technieken ingezet bij dit dictee. Taalliefhebbers die het dictee beluisteren via radio of internet kunnen thuis inloggen op de website van het Grut Frysk Diktee en online meeschrijven. De organisatie verwacht dat dankzij de hulp van de computer al snel een onlinewinnaar bekend is, terwijl de officiële correctoren in het provinciehuis dan nog druk bezig zijn met het nakijken van de handgeschreven dictees.

Meer informatie: Omrop Fryslân, http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?1272-526

Misschien iets waar de Friese wiki wat reclame kan voor maken? Groet, --Walter 19.22, apr 12, 2006 (UTC)

Wikimedia Conferentie Nederland

Deze boodschap is in het Nederlands geschreven omdat deze gebruiker deze taal niet spreekt. Het zou zeer op prijs gesteld worden wanneer deze oproep zou worden vertaald :) (Oerset Theun 12.42, mai 1, 2006 (UTC))

Hallo allegearre,

Vereniging Wikimedia Nederland organisearret op 2 septimber 2006 de (gruttendiels Nederlândsktalige) Wikimedia Conferentie Nederland (foarearst allinich noch in wurknamme). Dizze gearkomste sil foar in part bestean út lêzingen en workshops, mar ek út diskusjegroepen rûnom de tema's:

  • Feedback út Boston
  • Wiki-projekten
  • Technyk
  • Mienskip
  • Lear inoar wat

Eltsenien wurdt fan herte útnoege om in foarstel foar in lêzing, diskusjegroep, workshop of inoare presintaasjefoarm yn te tsjinjen. Mear ynformaasje hjiroer fine jo op de Wiki fan Wikimedia Nederland. Der binne sprekkers nêdich, meld jo hjirfoar oan! Njonken it feit dat jo der hooplik in protte opstekke en minsken moetsje sille, sil it der ek tige gesellig wurde! Ik hoopje fan herte jo wêrom te sjen op de list mei foarstellen.

Mei freonlike groetnis, Efkeswatoars 21.32, apr 20, 2006 (UTC)

Opsplitsing

By Snitser Fiifgea kaam ik mei twa nammen mei in dûbele betsjutting te sitten: Snits, gemeente en stêd, en Raerderhim, gemeente en him(polder). Hoe kin dat it bêst oanpakt wurde? Mysha

Sjoch bygelyks: Nes. B. 15.37, mai 3, 2006 (UTC)
Ja, tank; ik haw alris rûnsjoen op de Wikipedia, mar der binne ek siden oer "in gemeente en stêd". Dat ik woe sizze, hoe wit ik at opsplitsing it bêst is, en hoenear it better op ien side stean kin, of noch wat oars? 212.203.0.54
Op de Hollânske Wikipedua hawwe se der in hânsje fan ôm ad absurdum siden op te splitsen, bygeliks "Sneek (gemeente)" en "Sneek (stad)". Ik fyn dat eins ûnsin en we moatte hjir op fy: net samar dat saort dingen fan nl: oernimmen. Sawat kin wol goed wêze mei gemeentes/plakken lykas Veere of Valkenburg, wêr't it haadplak mar ien fan in soad plakken is en net mei foarsprûng it grutste, mar mei Snits, in gemeente wêr't ien stêd mei dy namme en fierders mar in paar folle litsere doarpkes lizze is dat in hiel oar ferhaal. Steinbach (WanabeFries) 11.52, mai 12, 2006 (UTC)

Uitnodiging

Beste Wikianen,

Geïnteresseerden zijn bij deze uitgenodigd voor de volgende vergadering van Wikimedia Nederland. Gegevens vind je hier. Aanmelding is noodzakelijk, in verband met het reserveren van een vergaderruimte.

Vriendelijke groet,

Galwaygirl 15.09, mai 3, 2006 (UTC)

(Met verontschuldigingen voor het Nederlands ;-) )

Inschrijving leden voor VWN

(This message is in Dutch. If you want it to be in your language, plese be bold, and translate it into your language and place it under mine.)

Beste Wikianen,

Mensen die lid willen worden van Vereniging Wikimedia Nederland, kunnen zich nu als zodanig aanmelden. Op nl.wikimedia.org kunt u meer informatie vinden over de inschrijfprocedure en de te volgen stappen. Ik hoop dat wij vele leden mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet, Lodewijk Gelauff aka Effeietsanders 23.04, mai 17, 2006 (CEST)

Wetters

Nei oanlieding fan in fraach fan DDurk op Oerlis:Haadside:

No't der in elektroanyske list fan alle wetters yn Fryslân is, is it fansels gjin muoite mear en skriuw mei stipe fan de kompjûter lytse siden foar alle wetters út dy list. Mar wy binne ea begûn mei in side Wetters yn Fryslân. ("Fryske doarpen" -> "Fryske wetters"?) Wolle wy dêr yndie in list fan tûzen wetters/siden fan meitsje, of dogge wy dit allinnich mei kategoryen? En as dat lêste, hokfoar kategory(en)? Aliter 00.19, mai 23, 2006 (CEST)

Bots

Ik haw hjir de lêste tiid genôch ynterwiki-bots sjoen. Fral haw ik te folle Meidogger:Thijs!bot sjoen. Op de grutte Wikipedyen soe no útsteld wurde en blokkear Thijs!bot oant de bestjoerder om botstatus freget, dat er net mear yn de gewoane list Koartlyn feroare komt. Nimme wy oan dat dêr in goede reden foar is en dogge wy dat ek sa? Of akseptearre wy dat Thijs der sels net ta komt botstatus oan te freegjen en jouwe wy dy dan mar sûnder fragen?

En foar in oare bot: Ik haw Meidogger:Botter oanmakke. Mei dy bot bin ik hast sa fier dat er nei't der ferlet fan is siden opfreegje kin fan in MediaWiki. Is der immen dy't der problemen mei hat at Botter wat troch de Wiki strúnt? Bewurkjen docht er noch net; hy freget allinnich ien kear per sekonde in side op. Aliter 03.40, jun 4, 2006 (CEST)

Ik haw Meidogger:Thijs!bot no in wike útsletten - de bot is mei oare dingen dwaande as wat op de meidoggerside stiet en it liket Thijs syn kar te wêzen om by oare wikipedyen al botstatus te freegjen mar by ús gewoan Koartlyn feroare fol te skriuwen. Om my hoecht er hjir nei dy wike ek net mear, mar lit ús ôfwachtsje. Aliter 22.18, jun 4, 2006 (CEST)

Fan Meidogger Oerlis:Aliter
Goendei Aliter, ik haw sûnt in pear dagen in bot op de Fryske Wikipedy (RoboServien) ik ken allinne it Fryske 'beleid' foar botmeidoggers net, is it mûlk RoboServien en Thijs!bot de botstatus oan te jaan... faaks hasto it wol sjen dat er genôch botferoarings stean in de list "Koartlyn feroare" (interwiki), ik sil myn bot no ofbrekke. Servien 19.34, jun 4, 2006 (CEST)

At Servien noch op de meidoggerside skriuwt wêr't er dy bot foar brûke sil, dan haw ik gjin grutte problemen mei botstatus foar RoboServien. Aliter 22.18, jun 4, 2006 (CEST)
Ik haw it no op myn botmeidoggerside stean :-) Servien 12.47, jun 5, 2006 (CEST)
Ik haw RoboServien botstatus jûn. Aliter 23.48, jun 11, 2006 (CEST)
Beste mensen,
Het spijt me dat ik geen Fries tegen u spreken kan, ik ben die taal niet voldoende machtig om het heel vloeiend te lezen, laat staan te spreken. Ik zie hierboven mijn naam enkele keren genoemd, in combinatie met het veelvuldig werken zonder bot-status. Graag zou ik alsnog een bot-status willen aanvragen voor mijn bot, User:Thijs!bot. Ik werk door de Nederlandse wikipedia heen, en controleer daar op missende interwiki-links, en voeg die waar nodig toe. Ook pagina's in andere talen waar ik links zie ontbreken, bewerk ik. De bot werkt volledig automatisch en doet in het geval van een conflict niets. Af en toe sta ik de bot ook toe verwijderingen van foutieve links te doen. In zo'n geval houd ik goed in de gaten wat er gebeurt. Zou u mijn bot de bot status willen toekennen? Gegroet, Thijs! 20.54, 26 jun 2006 (CEST)
- This message is stated in Dutch. If reading gives you any problems, please state it here and I will try to translate it to English. I am not able to write in Frisian properly. Thijs! 20.54, 26 jun 2006 (CEST)
Haha, hoecht net mei Ingelsk oan te kommen hear, alle Friezen learje Hollânsk op skoalle. Steinbach (WanabeFries) 21.08, jun 26, 2006 (CEST)
Dat weet ik, echter zijn er altijd die er geen prijs op stellen dat er vanuit wordt gegaan dat men Nederlands verstaat. Thijs! 21.41, 26 jun 2006 (CEST)
Kan ik de botstatus voor Thijs!bot hier aanvragen? Of moet ik dat ergens anders doen? Hier lijkt er niet veel animo zijn om te reageren, en ik zou graag de friese wikipedia opnemen in mijn bot-runs. Ik draai toch al een bot, en het bespaart iemand anders werk als ik zo veel mogelijk talen meeneem. Thijs! 18.00, 21 jul 2006 (CEST)

Ik haw hjir nochris nei sjoen. Wat it oanfreegjen fan bostatus oangiet hie ik it earder ferkeard: it is net sa dat Thijs! allinnich by ús gjin botstatus oanfrege, oant er útsletten waard; hy freget meast gjin botstatus oan oant de wikipedyen der safolle misgean fan hawwe dat hja der sels mar oer begjinne. Op syn oerlisside steane berjochten dat syn bot op oare wikipedyen flaters makket, wat by ús ek bart. Ik hie útsteld ôf te wachtsjen at it better waard, mar Thijs! liket graach in beslissing oer de botstatus te wollen, dat ik stel út foar no gjin botstatus te jaan. Faaks kinne wy der dan it oare jier nochris nei sjen, at bliken docht dat hja dan betrouberder binne. Aliter 02.20, 11 aug 2006 (CEST)

Skynber is der net ien dy't hjir genôch om jout om der wat fan te sizzen. Dan wurdt it: gjin botstatus, mei de mûglikheid op 'e nij te freegje at er leaut dat er mear reaksjes krije sil. Aliter 03.21, 6 okt 2006 (CEST)

Trochferwize

Fan Oerlis:Haadside
Soe it net in goed idee wêze om trochferwyssiden te meitsjen foar siden mei letters yn 'e namme die een dakje, trema of iets fergelykbers ha? Ot je befoarbyld by sykje Nederlan yntype, dan komme je hielendal niks tsjin, ot Nederlan trochferwyst soe wurde nei Nederlân, dan komme je wêr't je wêze moatte.

Wikipedy:Synonym: Synonimen binne ús freonen; de Wikipedy wol graach in protte freonen hawwe. At jo leauwe dat in soad minsken it ^ op Nederlân net skriuwen soenen, fiel jo dan frij en meitsje in synonym. Aliter 22.34, jun 23, 2006 (CEST)

Kategoryen

[1]

Dêr stjit members wat by myn witten in Ingelsk wurd is. Ik wit net hoe ik it feroarje kin.SK-luuut 22.59, jun 23, 2006 (CEST)

Wy hawwe belies jûn yn de striid om alle teksten direkt at dy tafoege wurde oer te setten, omdat wy, at wy al witte dat der nije teksten binne, almeast net witte wêr't dy brûkt wurde sille. Dat at der in Ingelske tekst stiet, dan graach efkes trochjaan oan in behearder, dat wy sjen kinne hoe't de tekst brûkt wurdt. Dat kin mei in berjocht op in behearder syn oerlisside, mar hjir op dizze side kin it ek.
Ik haw dit, Wiki:Categories, gau yn oarder makke, mar sjoch dêr noch efkes at alles yn oarder is, of dat der noch mear oan dien wurde moat.Aliter 03.11, jun 24, 2006 (CEST)

Wetters yn Fryslân

Ik haw sideteksten oanmakke fan de offisjele list fan de nammeferoarings út. Dêr haw ik no Aaltsjemuoisleat mei skreaun. Dat kin ik fansels ek mei de oare wetters dwaan, at ik de ynformaasje en de tiid fine kin. Is dit yn oarder sa, of binne der saken by dy't oars moatte? Aliter 19.50, jun 25, 2006 (CEST)

Betiid

De WSSFS, stifte 23 jannewaris 1930, soe neffens dy side sûnt syn stifting lid wêze fan de FFS, stifte 22 desimber 1930. Wit immen hjir mear oer? Aliter 21.37, 3 jul 2006 (CEST)

Standertfrysk

Hallo allegear, ik haw in lyts fraachje oer it Standerfrysk. Ik bin foar mysels de samle ferhalen "Beam en Bast" fan Fedde Schurer oan it oersetten út 'e âlde Akademystavering fan 1948 nei de Steatestavering fan 1980. Ik doch dit yn Microsoft Word 2003 mei de Fryske Staveringshifker ynstalleare. De hifker is in goede hulp by it oersetten, mar it markeart inkelde wurden read dy't ik wol goed Frysk fyn. Benammen dizze:

"dû" wurdt net sjoen as korrekt, allinich de klaaiske fariant "do" wurdt sjoen as goed. Klopt dat?

"Nou" wurdt ek net sjoen as korrekt, it moat tink ik neffens de hifker "No" wêze (wer Wâlsk tsjinoer Klaaisk)...

"Dochs" wurdt ek net herkend, allinne "doch"...

"treppen" wurdt net herkend, allinne "treppens"

"klas" wurdt net herkend, allinne "klasse"

Wit ien hjir hoe't it sit my dizze wurden? Tanke! Maartenvdbent 19.34, 5 jul 2006 (CEST)

Ik wit net krekt hoe't it sit mei dat Standert-Frysk, mar mei it wurdboek der by: dû, dochs, klas en treppen (meartal: treppens) binne de ferwizende yngongen foar do, doch, klasse en trep (meartal: treppen). De lêste, nou, stiet der net yn; faaks wurdt dat net as geef Frysk beskôge? Mar at it doel in werstavere Schurer is, is it dan wichtich at it Standert-Frysk is, of is it wichtiger at it Schurer syn Frysk is? Aliter 22.53, 5 jul 2006 (CEST)
Eksakt! dat is de spagaat dêr't ik yn sit. Ik wol it graach oersette yn 'e hjoeddeiske stavering, mar wol net oan Schurers Frysk komme at it heal kin. Schurer kaam út 'e wâlden en dat is oan syn skriuwen te sjen, en dat moat ek sa bliuwe fyn ik. Maartenvdbent 23.01, 5 jul 2006 (CEST)
Dan soe ik sizze: Lit dat Standertfrysk mar foar wat it is. Dy hifker is moai foar at jo de fingers ferkeard delsette, mar at der in lêsber wurd ôfkard wurdt, sjoch dan leaver yn it wurdboek. En at it wurd dêr ek net by stiet, ek net mei hinne en wer oersetten om de stavering te finen, dan stiet yn it wurdboek ek hoe't de stavering feroare is yn 1980. Dat soe altiten dúdlikens jaan moatte oer hoe't it wurd stavere wurde moat. Klaaikers hawwe Schurer yn de âlde stavering ek lêze kinnen, dat dat sil yn de nije stavering grif net oars wêze. Aliter 23.32, 5 jul 2006 (CEST)

Taalkloft kategoryen

Meidogger:Saforrest hat, as útwurking fan it idee it mêd ek op te nimmen yn de kategory, foar guon taalkloften de kategory:taalkloft ferfongen troch de kategory oer dy spesifyke taalkloft, bygelyks Germaanske talen. Is dit in goed idee? Of moatte hjir faaks beide kategoryen opnaam wurde, dat wy ek sjen kinne dat it in side oer in taalkloft is? Aliter 00.30, 6 jul 2006 (CEST)

Wikimedia Conferentie Nederland - inschrijving

Er zijn plannen om 2 september a.s. een conferentie voor Wikianen te organiseren. Daarom zijn er al even geleden oproepen gedaan voor bijdragen (in de vorm van lezingen, workshops, discussies enz.) Een aantal bouwstenen zijn inmiddels aangeleverd en sinds kort buigt een comité, bestaande uit de gebruikers Annemiek Kennisnet, effe iets anders, Kim Bruning, RonaldB en Tdevries, zich hierover en tracht de juiste cement te vinden om er een aantrekkelijk programma van te maken.

Het doel van de conferentie is tweeërlei:

  • Kennis en ervaringsuitwisseling
  • Een beeld te ontwikkelen over de toekomst van de wikimedia projecten.

Een eerste concept-programma, gebaseerd op voorstellen van Wikianen die iets willen presenteren, vindt je hier. Vermoedelijk kan Jimbo Wales een lezing geven als keynote. De paneldiscussie aan het einde van het programma zou een stukje van de vraag hoe het in de toekomst verder zal gaan moeten beantwoorden.

Voor de organisatie is het van het grootste belang dat we een redelijk inzicht krijgen in de belangstelling voor dit event. Daarom het verzoek je eventuele belangstelling hier kenbaar te maken. En als je bepaalde thema's aan de orde gesteld wilt zien, geef dat dan s.v.p. ook aan, zodat we daarmee ook een beter beeld krijgen van de behoefte.

Tenslotte nog wat praktische informatie: Het zal plaatsvinden in Utrecht, de kosten zullen ongeveer € 15,- bedragen (met een korting voor VWN leden) en na afloop zal bij voldoende belangstelling nog een buffet georganiseerd worden (kost wel wat extra).

Mede namens Annemiek, Kim, Ronald en Tjipke,

met vriendelijke groet, Lodewijk Gelauff aka Efkeswatoars 21.30, 20 jul 2006 (CEST)


TuvicBot

I would like a bot flag to run my interwiki-bot TuvicBot (using Pywikipedia). This bot will run in manually assisted mode, adding and updating interwiki-links, using the Dutch wiki as a starting point. I'm mostly planning to solve interwikis that autonomous bot skip because they're ambigious. (And sorry for not speaking in your language :-() --Tuvic 17.36, 30 jul 2006 (CEST)

(Of, in het Nederlands: ) Ik zou graag een bot-vlag hebben voor mijn interwiki-bot TuvicBot (die Pywikipedia gebruikt) Deze bot zal manueel geholpen worden bij het maken van interwiki-links, met als startpunt nl-wiki. Ik ben vooral van plan interwikis te behandelen die automatische bots overslaan, omdat ze ambigu zijn. Mvg, --Tuvic 17.36, 30 jul 2006 (CEST)

Meidogger Tuvic wol graach botstatus foar syn TuvicBot, dy't mei hânmjittige stipe brûkt wurde sil foar Ynterwiki, útgeande fan nl:. Om my is dat goed. Fral dat hânmjittige, om't wy de lêste tiid wat bots hawwe dy't it alfabet net folgje kinne. Aliter 03.38, 31 jul 2006 (CEST)
Als er geen bezwaren zijn, dan start ik de bot morgen. --Tuvic 15.53, 4 aug 2006 (CEST)
Cool. DDurk
Ik hie it wat tiid jûn, lykas it ek op Wikipedy:Bots stiet. Fansels hie de bot al daalks rinne kinnen, at it mar net te folle waard, mar no haw ik ek botstatus ynsteld, dat no kin de bot sa fluch wurkje at de minsklike stipe it bywurkje kin. Aliter 01.57, 6 aug 2006 (CEST)
Ok, bedankt. Bij eventuele problemen, 'myn oerlis'-pagina staat altijd open voor suggesties of opmerkingen. --Tuvic 11.53, 6 aug 2006 (CEST)


Wikiwurdboek

Faaks wurdt it hjir wat mear lêzen:
De earste meidoggers fan it Fryske Wiktionary-projekt binne útgongen fan de namme WikiWurdboek, mei twa grutte letters, lykas it Nederlânske WikiWoordenboek, wat faaks wer itselde wie as MediaWiki. Mar it docht bliken dat oare Wiktionary-projekten dy't yn de namme it wurd foar "wurdboek" brûke, keazen hawwe foar in kombenaasje mei mar ien grutte letter, en ek Wikiboarne en Wikiboeken binne mei ien grutte letter. Dat ik woe útstelle en feroarje de namme ta Wikiwurdboek, mei ien grutte letter. Utsein de stavering fan "wiky" liket my dat dan geef Frysk ta. Aliter 05.08, 6 sep 2006 (CEST)

It is no Wikiwurdboek wurden. Aliter 00.39, 20 sep 2006 (CEST)

Wie doet mee?

De Vereniging Wikimedia Nederland gaat starten met een project om "vrije" afbeeldingen en tekst van Nederlandse en Vlaamse instanties zoals bijvoorbeeld het ANP, het Rijksmuseum of Ministeries beschikbaar te krijgen onder GFDL of een soortgelijke licentie, in elk geval een licentie die voor de Wikimedia projecten bruikbaar is. We zijn momenteel bezig met het oprichten van een werkgroep. Er zijn al vier mensen die zich hiervoor willen inzetten. Als je ook mee wil doen, graag aanmelden via wiki-mail of hier. Daar kan je ook al je ideeën kwijt. Voor de goede orde: het is niet nodig om lid te worden van de vereniging om mee te kunnen doen. Ik hoop op nog enkele actievelingen! Denk daarbij breed, waarom niet het Frysk Museum benaderen, of instanties in Zuid-Afrika of Suriname. Ellywa 18.36, 6 sep 2006 (CEST)

P.S. Sorry voor het Nederlands.

Erwin85Bot

Ik wil graag een botstatus aanvragen voor Erwin85Bot. Ik zal deze gebruiken voor interwiki's waarbij ik met name nds-nl: als startpunt gebruik. Aangezien ik ook op andere wikipedia's links naar nds-nl wil aanbrengen, zou ik ook graag hier een bot willen draaien. Groeten, Erwin85 20.20, 19 sep 2006 (CEST)

Erwin85 wol graach bostatus freegje foar Erwin85Bot, dy't allinnich mei minslike stipe rinne sil, en keppelings hinne en tebek nei nds meitsje sil.
Kin om my wol. Erwin85, lit dy bot daalks ek mar in pear(!) siden dwaan, dat wy sjen kinne dat er funksjonearret. Sjoch, at jo dat noch net dien hawwe ek ris op Wikipedy:Bots. Aliter 00.39, 20 sep 2006 (CEST)

Bedankt voor de vertaling en ik zal m'n bot ook even op dit project laten draaien. Groeten, Erwin85 11.20, 20 sep 2006 (CEST)

Ik heb m'n bot weer gestopt. Wat vinden jullie ervan? Groeten, Erwin85 12.41, 20 sep 2006 (CEST)

Dit liket yn oarder. Ik haw der gjin ynterwiki by sjoen fan de soarte dêr't wy problemen mei hienen, mar de bot docht wat er dwaan moat. En Erwin85 hat dúdlik de side oer bots lêzen, dat hy wit wêr't er it neisjen kin at de bot alris wat núvers dwaan soe mei it alfabet.
Utsein der komt in oare reaksje jou ik de bot botstatus at it in wike is. Aliter 22.50, 25 sep 2006 (CEST)
Oké, bedankt. Ik zal m'n bot niet op dit project loslaten, totdat hij botstatus heeft. Groeten, Erwin85 19.50, 26 sep 2006 (CEST)
Ik haw Erwin85Bot bostatus jûn. Aliter 00.59, 3 okt 2006 (CEST)
Dankjewel, Erwin85 16.59, 3 okt 2006 (CEST)