Taalpuzel

(Trochferwiisd fan Wurdpuzel)

In taalpuzel is in sammelnamme foar puzels dy't direkt of yndirekt te krijen hawwe mei taal. Doel by it puzeljen is it finen fan wurden of sinnen. De namme wurdpuzel wurdt ek brûkt foar de puzelsoarte wurdsiker ofwol speurpuzels.

wurdpuzel

Der besteane in soad fariaasjes dy't rûchwei yn te dielen binne nei puzels dêr't mei losse letters, dielen fan wurden of heule wurden de oplossing fûn wurde moat. De yndieling leit net hielendal fêst, sa kin in hynstesprong bygelyks yn meardere kategoryen falle.

letters
wurddielen
wurden
sinnen