De Middelsékrite

De Middelsékrite wie in grut fúzjewetterskip yn de Nederlânske provinsje Fryslân. It wetterskip bestie fan 1979 oant 1997; dêrnei gie it op yn wetterskip Marne-Middelsee. It gebiet fan it eardere wetterskip waard yn 2004 part fan it Wetterskip Fryslân.

Wetterskipswapen fan De Middelsékrite

It wetterskip ûntstie nei de earste rige grutte herfoarmingen fan wetterskippen yn Fryslân. De folgjende wetterskippen waarden byinoar foege ta De Middelsékrite: 1979 :

 1. De Goutumer Oudlandsweg
 2. De Jokse
 3. De Oosterwierumer Oudvaart
 4. De Roordahuizumer Nieuwlandspolder

1980 :

 1. De Bird
 2. De Leppedyk
 3. De Roordapolder
 4. De Verbinding
 5. Deinum
 6. Friens
 7. Het Hofland
 8. Hommerts-Sneek
 9. Nijland c.a.
 10. Oppenhuizen c.a.
 11. Scharnegoutum c.a.

1981 :

 1. Abbega
 2. De Hempensermeerpolder
 3. De Jellumer- en Beersterpolder
 4. De Nieuwlandsweg
 5. De Sneeker Oudvaart
 6. Hatzum
 7. Het Lang Deel
 8. Het Potschar
 9. 't Marlân

1982 :

 1. Baard-Winsum
 2. Boksum
 3. De Bloksloot
 4. De Groote Warga'stermeer
 5. De Leechlanswei
 6. De Lyonserpolder
 7. De Oosterhemmen
 8. De Wammerterpolder
 9. Friesma
 10. Heech
 11. Het Huizumer- en Goutumer Nieuwland
 12. Hoflandstra
 13. It Ald Skroet

1987 :

 1. De Weiwiske

1988 :

 1. De Groene- en Moskoudijk

Keppeling om utens bewurkje seksje