In Feanfeart waard groeven mei as doel de turf ôf te fieren en it feangebiet te ûntwetterjen.

Feanfearten en wiken yn Noard-Nederlân