In Frysk wurdboek beskriuwt wurden yn it Aldfrysk, Middel- en Nijfrysk. Yn 'e rin fan 'e binne der ferskate wurdboeken gearstald. Foar de stúdzje fan it Aldfrysk binne fan belang:

Tilemann Dothias Wiarda, Altfriesisches Wörterbuch

en ferskate ôfsûnderlike tekstútjeften.

Foar it Midfrysk is de foarnaamste helpboarne it wurdboek fan Ecco Epkema op Gysbert Japicx (1824) wylst de measte dieltsjes út de Magnusrige wurdlisten befetsje.

Foar it Nijfrysk komme yn oanmerking it wurdboek fan Waling Dykstra (1900-1911); it 4e diel, 1898, befet de nammelist fan Johan Winkler) en it twadielige Fryske wurdboek (I. Frysk-Nederlânsk 1956, II. Nederlânsk-Frysk (1952) en it Wurdboek fan de Fryske taal.

Sûnt 2009 hat it Frysk ek in ferklearjend wurdboek, nammentlik it Frysk Hânwurdboek, dat in koproduksje fan de Fryske Akademy en de Afûk wie. It wurdboek is sawol elektroansyk as yn boekfoarm publisearre. It earste wurdboek is op 19 jannewaris 2009 oanbean oan Minister Plasterk. It twadde eksimplaar wie foar de Tony Feitsma.

Sjoch ek bewurkje seksje

Keppeling om utens bewurkje seksje

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes: