Houtribdyk

De Houtribdyk, ek wol de Markerwaerddyk en Dyk Inkhuzen-Lelystêd, is in wetterkearing yn Nederlân. De dyk, eins in daam, waard oanlein tusken 1963 en 1976 en is in ûnderdiel fan de Suderseewurken. It skiedt de Iselmar en de Markermar (dat ek wol it Súdlik Iselmar neamd wurdt) fan elkoar. De dyk rint yn noard-westlike rjochting en hat in lingte fan 26 kilometer. Eins wie de dyk bedoeld foar it ynpolderjen fan it súdlik part fan de Iselmar ta de Markerwaard. De ynpoldering is nea útein set en yn 2003 waard foarfêst besletten de polder net oan te lizzen.

Houtribbyk by Lelystêd.

WeiBewurkje

Oer de Houtribdyk leit in wei dy't de stêden Inkhuzen (provinsje Noard-Hollân) en Lelystêd (provinsje Flevolân) ferbynt. Dizze wei makket ûnderdiel út fan de N302. Likernôch healwei de dyk leit de flechthaven Trintelhaven.

De gemeente Lelystêd joech de wei oer de dyk de namme Markerwaarddyk. Offisjeel is dizze namme allinnich fan tapassing op it part fan Lelystêd oant de provinsjegrins mei Noard-Hollân. Dochs wurdt de namme ek wol foar de hiele dyk brûkt.

Foar de skipfeart binne der trije slúskompleksen oanlein: De Krabbersgatslûzen (beropsfeart), it Navidukt Krabbersgat by Inkhuzen (foar de rekreaasjefeart) en de Houtribssluzen by Lelystêd. By Inkhuzen krúsje de skipfeart en it dykferkear elkoar by it navidukt. Neist de Krabbersgatsluzen en de Houtribslûzen lizze de spuislûzen, dizzen binne nedich foar de regeling fan it wetterpeil yn de Markermar en de Iselmar.

 
De Houtribssluzen by Lelystêd.

UtwreidingBewurkje

Der binne plannen om fan de twabaanswei dy't no op de dyk leit, út te wreidzjen ta in fjouwerbaanswei[1]. Mooglik sil dit barre yn of noch foar 2011. Yn dat jier moat de dyk ferswierre wêze om it lân te beskermjen tsjin heech wetter.

Ferwizing nei boarneBewurkje

  1. boarne: Houtribdyk as fjouwerbaanswei feiliger